Reklam 1 Alanı

Her yıl 600 bin kraliçe arı ihraç ediliyor

Kategori : Hayvansal Üretim - Etiketler :, , - Tarih : 08 Şubat 2015

her-yil-600-bin-ari-ihrac-ediliyor

Seb­ze­le­rin döl­len­me­si için kul­la­nı­lan hor­mon, uzun sü­ren sağ­lık tar­tış­ma­la­rı­nın önem­li gün­dem mad­de­si. Aşı­rı hor­mon kul­la­nı­mı kan­se­re da­ve­ti­ye çı­ka­rır­ken, or­ga­nik ta­rım ya­pan­lar hor­mon ye­ri­ne arı kul­la­nı­yor.

SÜMEYRA KIRCA – BUGÜN GAZETESİ

MALİYETLER AZALIYOR

Kü­çük ko­van­lar­la se­ra­la­ra ko­yu­lan arı­lar, seb­ze­ler­de­ki po­len­le­ri top­la­yıp on­la­rın da­ha çok çi­çek­len­me­si­ni ve bu şe­kil­de do­ğal yol­lar­la üre­me­si­ni sağ­lı­yor. Arı üre­ti­ci­le­ri, se­ra­lar­da arı kul­la­na­rak hem do­ğal yol­lar­la seb­ze üre­til­di­ği­ni hem iş­çi­lik ma­li­yet­le­ri­nin azal­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.

ÜRETİM MERKEZİ ANTALYA

Bu tür arı üre­ti­min­de ön­de ge­len fir­ma­lar­dan olan An­til­san-Bio­best, her yıl 100 bi­ni Tür­ki­ye için­de 700 bin ko­van arı sa­tı­yor. Arı­la­rın An­tal­ya­’da ye­tiş­ti­ği­ni ve yı­lın her ayın­da üre­ti­ci­le­re sev­ki­yat ya­pıl­dı­ğı­nı açık­la­yan Zi­ra­at Mü­hen­di­si Ke­nan Kü­tük şöy­le de­vam et­ti: “Sa­tı­şı­mı­zın yüz­de 90’ı ih­ra­ca­ta gi­di­yor.Bel­çi­ka, Rus­ya, Ka­za­kis­tan, Azer­bay­can, Kır­gı­zis­tan, Suu­di Ara­bis­tan, Ür­dün, İran ve KKTC gi­bi ül­ke­le­re ha­zır ko­van ve kra­li­çe ih­ra­ca­tı ya­pı­yo­ruz.

Yıl­lık 350 bin ha­zır ko­lo­ni ve 1 mil­yon kra­li­çe üre­tim ka­pa­si­te­si­ne sa­hi­biz.” Kü­tük ay­rı­ca, Tür­ki­ye­’de yıl­da or­ta­la­ma 154 bin ko­van arı­nın sa­tıl­dı­ğı­nın tah­min edil­di­ği­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di.

İLAÇ RİSKİ ORTADAN KALKIYOR

Bom­bus arı­la­rı kul­la­nıl­dı­ğın­da do­ma­tes ve bi­ber­de yüz­de 25, pat­lı­can­da ise yüz­de 10’luk bir ar­tış ya­şan­dı­ğı­nı kay­de­den Ke­nan Kü­tük, şöy­le de­vam et­ti: “Do­ğal döl­len­miş mey­ve­ler da­ha sağ­lık­lı ve lez­zet­li olu­yor.

Arı kul­la­nı­lan se­ra­lar­da ta­rım ilaç­la­rı­nın kul­la­nı­mı da en aza in­di­ril­mek zo­run­da ol­du­ğun­dan ye­di­ği­miz ürün­ler­de ilaç ka­lın­tı­sı ris­ki de aza­lı­yor ya da ta­ma­men or­ta­dan kal­kı­yor.”

KOVANIN FİYATI 150 LİRA

Bir ko­va­nın için­de kra­li­çe arıy­la bir­lik­te 50-60 ta­ne iş­çi arı­yı 150 li­ra­ya sat­tık­la­rı­nı an­la­tan Ke­nan Kü­tük, bir ko­van arı­nın 6-8 haf­ta­lık eko­no­mik öm­rü­nün ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. 2 dö­nüm ara­zi­ye bir ko­va­nın ye­ter­li gel­di­ği­ni söy­le­yen Kü­tük, sa­la­ta­lık ha­riç döl­len­me sı­kın­tı­sı ya­şa­yan tüm seb­ze ve mey­ve­ler­de arı kul­la­nıl­dı­ğı­nı ak­tar­dı. Kü­tük ay­rı­ca, sa­tın alı­nan her bir ko­van için dev­le­tin 60 li­ra des­te­ği ol­du­ğu­na da dik­kat çek­ti.

Kaynak: Bugün

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :